Om Uførepensjon

Som medlem av Bergen kommunale pensjonskasse kan du ha rett til midlertidig uførepensjon eller uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen dersom du ikke kan fortsette i yrkeslivet på grunn av sykdom eller skade.

Ved arbeidsuførhet som inntrer innen to år etter innmeldingen og som skyldes sykdom eller lyte man led av ved innmeldingen, har medlemmer ikke rett til midlertidig uførepensjon eller uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen. Dette gjelder dersom medlemmet kjente til sykdommen eller lytet ved innmeldingen. Tilsvarende begrensning gjelder dersom et medlem som har en deltidsstilling, øker stillingsprosenten. Dette følger av Hovedtariffavtalen.

Bergen kommunale pensjonskasse yter midlertidig uførepensjon eller uførepensjon fra det tidspunkt lønn under sykdom stoppes eller sykepenger fra folketrygden opphører. Tjenestepensjonsordningen vil ved beregningen ta hensyn til inntektsbortfallet frem til aldersgrensen men ikke utover 67 års alder, slik at ikke bare opptjent, men også fremtidig medlemskap medregnes.

Hvis du har rett til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden(NAV), ytes pensjonen normalt etter samme grad som i folketrygden. Dersom du ikke hadde full stilling da uførheten inntrådte, fastsettes graden i forhold til inntekten i den reduserte stillingen. Det gis ikke pensjon ved lavere uføregrad enn 20 prosent.

Pensjonen beregnes ved full pensjon som summen av

  • 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp, likevel ikke mer enn 6 prosent av pensjonsgrunnlaget,
  • 3 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 ganger grunnbeløpet og
  • 69 prosent av den delen av pensjonsgrunnlaget som er mellom 6 og 12 ganger grunnbeløpet.

Forsørger du barn under 18 år, ytes det barnetillegg.

Pensjonen reduseres forholdsmessig ved redusert medlemstid og redusert uføregrad.

Hvis du har inntekt i tillegg til at du mottar midlertidig uførepensjon eller uførepensjon fra Bergen kommunale pensjonskasse, har du i henhold til Hovedtariffavtalen meldeplikt til Bergen kommunale pensjonskasse. Innholdet i meldeplikten er at du må melde fra skriftlig om inntekt direkte til Bergen kommunale pensjonskasse. Du må kjenne til regelverket for når du må melde fra om inntekt til Bergen kommunale pensjonskasse, og du må sette deg inn i regelverket for hvor mye du kan tjene uten at det går ut over uførepensjonen du mottar fra Bergen kommunale pensjonskasse.

Det foretas årlige etteroppgjør hvor oppgitt inntekt sammenlignes med inntekt for året i henhold til årets skatteoppgjør. For mye utbetalt midlertidig uførepensjon eller uførepensjon vil inndrives uten hensyn til skyld og kan også avregnes ved å trekke i framtidige utbetalinger av uførepensjon og alderspensjon fra Bergen kommunale pensjonskasse.

Du må sende søknad om pensjon til Bergen kommunale pensjonskasse. I tillegg må du også søke AAP eller uføretrygd fra folketrygden (NAV) for å få midlertidig uførepensjon eller uførepensjon fra Bergen kommunale pensjonskasse.

Disse reglene i uførepensjonsordningen gjøres gjeldende fra 01.01.2015. Før dette tidspunkt gjelder reglene i HTA 2012-2014. Se her for mer informasjon – Attføringspensjon/uførepensjon

Slik søker du uførepensjon:

Logg inn i Medlemsportalen for å søke elektronisk.

Du kan også sende inn skjema per post:

Søknad om pensjon – Egenerklæring

Egenopplysninger  – «inntektsopplysninger uførepensjon»

 

Arbeidsgiver må sende inn arbeidsgivererklæring til oss, helst tre måneder før du skal gå av med pensjon.

Søknad om pensjon – Arbeidsgivererklæring

 

Etteroppgjør midlertidig uførepensjon og uførepensjon

Mer informasjon om etteroppgjør midlertidig uførepensjon og uførepensjon finner du her:

Etteroppgjør midlertidig uførepensjon og uførepensjon

Forskrift om reduksjon av uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning på grunn av inntekt og om etteroppgjør

 

Legeerklæring

Legeerklæring ved søknad om uførepensjon