Om uførepensjon

Som medlem av Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) kan du ha rett til midlertidig uførepensjon eller uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen dersom du ikke kan fortsette i yrkeslivet på grunn av sykdom eller skade.

Karens     

Gjelder sykdom og skade du hadde, eller hadde symptomer på, som du kjente til eller burde kjent til:

  • ved tiltredelse. Da vil rettighet til midlertidig uførepensjon/uførepensjon bortfalle om du blir ufør innen 2 år etter innmelding
  • ved økning av stillingsprosenten innen 2 år før sykdom eller skade oppstår, da medregnes ikke økningen av stillingsprosenten

Oppstart/iverksettelse av uførepensjon

BKP yter midlertidig uførepensjon eller uførepensjon fra det tidspunkt lønn under sykdom stoppes, eller sykepenger fra folketrygden opphører.

Søke om uførepensjon

Du må sende søknad om pensjon til BKP. Dette gjør du via Medlemsportalen.  I tillegg må du også søke AAP eller uføretrygd fra folketrygden (NAV).

Vilkår for uførepensjon

Hvis du har rett til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden (NAV), ytes pensjonen normalt etter samme grad som i folketrygden. Dersom du ikke hadde full stilling da uførheten inntrådte, fastsettes graden i forhold til inntekten i den reduserte stillingen. Det gis ikke pensjon ved lavere uføregrad enn 20 prosent.

Beregne uførepensjon

Pensjonen beregnes ved full pensjon som summen av

  • 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp, likevel ikke mer enn 6 prosent av pensjonsgrunnlaget,
  • 3 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 ganger grunnbeløpet og
  • 69 prosent av den delen av pensjonsgrunnlaget som er mellom 6 og 12 ganger grunnbeløpet.

Pensjonen reduseres forholdsmessig ved redusert medlemstid og redusert uføregrad.

Barnetillegg

Forsørger du barn under 18 år, kan du få barnetillegg for tre barn.

Meldeplikt, inntekt og uførepensjon

Hvis du har inntekt i tillegg til at du mottar midlertidig uførepensjon eller uførepensjon fra BKP, har du meldeplikt til BKP. Innholdet i meldeplikten er at du må melde fra skriftlig om inntekt direkte til BKP, dette kan du gjøre via medlemsportalen. Du må kjenne til regelverket for når du må melde fra om inntekt til BKP, og du må sette deg inn i regelverket for hvor mye du kan tjene uten at det går ut over uførepensjonen du mottar fra BKP.

Uføregrad under 50 prosent

Du kan søke om uførepensjon fra BKP også for uføregrader mellom 20 og 50 prosent.

Uførefella
Det er viktig å være klar over at det å motta en uførepensjon bare fra BKP vil få betydning for din fremtidige opptjening til en alderspensjon.

En uførepensjon på under 50 prosent fra oss, er ikke pensjonsgivende inntekt, som gir opptjening til alderspensjon i folketrygden. Du får i denne situasjonen bare opptjening til alderspensjon hos folketrygden for den delen som du er i arbeid og har lønnsinntekt.

Slik søker du uførepensjon:

Logg inn i Medlemsportalen for å søke elektronisk.

Meld fra til arbeidsgiveren din om at du søker pensjon fra BKP. Du kan søke om pensjon når maksdato for sykepenger nærmer seg. Når du søker via medlemsportalen sender arbeidsgiver inn arbeidsgivererklæring elektronisk.

 

Du kan også sende inn skjema per post:

Søknad om pensjon – Egenerklæring

Søknad om pensjon – Arbeidsgivererklæring

Egenopplysninger  – «inntektsopplysninger uførepensjon»

 

Etteroppgjør midlertidig uførepensjon og uførepensjon

Mer informasjon om etteroppgjør midlertidig uførepensjon og uførepensjon finner du her:

Etteroppgjør midlertidig uførepensjon og uførepensjon

Forskrift om reduksjon av uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning på grunn av inntekt og om etteroppgjør

 

Legeerklæring

Legeerklæring ved søknad om uførepensjon