EU DIREKTIV OM OFFENTLIGGJØRING OG TAKSONOMI I NORSK RETT

 

Fra 1. januar 2023 ble det innført en norsk lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer. Loven iverksetter EU-direktivene om offentliggjøring (SFDR) og taksonomi i norsk rett. Som en pensjonskasse er BKP en finansmarkedsdeltaker i henhold til offentliggjøringsforordningen.

Offentliggjøringsforordningen regulerer hvordan finansmarkedsdeltakere informerer om integrering av bærekraftsrisiko ved investeringer og i godtgjørelsespolicyen.

BKP har i forvaltningsstrategien etiske retningslinjer for investeringer. Det nye med offentliggjøringsforordningen og taksonomiforordningen er at disse rettslig definerer hva som er en bærekraftig investering med egne vilkår som må være oppfylt for å kunne omtale investeringer som bærekraftig

 

Retningslinjer for bærekraftsrisiko

Offentliggjøringsforordningen definerer bærekraftsrisiko som en hendelse eller omstendighet (miljømessig, sosial eller styringsmetode) som kan ha en negativ innvirkning på investeringens verdi. BKP arbeider med bærekraft innenfor en ramme som tar hensyn til både god avkastning og akseptabel risiko.

Et av virkningsmidlene som BKP bruker for å redusere bærekraftsrisiko i vår investeringsbeslutningsprosess er gjennom ekskludering. Dersom bærekraftsrisikoen anses å være for stor og selskapene, eller fondene som forvalter selskapene, ikke er villige til å gjøre noe med risikoen, kan vi redusere vår investering eller unnlate å investere i disse selskapene eller fondene som forvalter selskapene.

Utfyllende informasjon om våre retningslinjer knyttet til bærekraftsrisikoer i investeringsbeslutningsprosessen finnes her.

Bærekraftsfaktorer, som definert i offentliggjøringsforordningen, omfatter miljøspørsmål, sosiale spørsmål, personalspørsmål, menneskerettigheter og korrupsjonsbekjempelse. På grunn av manglende etterprøvbar data er det vanskelig å ta hensyn til bærekraftsfaktorer ved investeringer i alle aktiva-klasser p.t. På nåværende tidspunkt tar BKP heller ikke hensyn til negative konsekvenser av investeringsbeslutninger for bærekraftsfaktorer i henhold til EUs nye regelverk om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon. Vi følger derimot utviklingen i datakvaliteten nøye og vurderer fortløpende om bærekraftsrisiko skal integreres i investeringsbeslutningene.

 

Godtgjørelsespolitikk i forbindelse med integrering av bærekraftsrisikoer

BKP sine ansatte har fastlønn og bærekraftsrisiko er ikke integrert i BKP sine godtgjørelsesordninger.