EU DIREKTIV OM OFFENTLIGGJØRING OG TAKSONOMI I NORSK RETT

 

Fra 1. januar 2023 ble det innført en norsk lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer. Loven iverksetter EU-direktivene om offentliggjøring (SFDR) og taksonomi i norsk rett. Som en pensjonskasse er BKP en finansmarkedsdeltaker i henhold til offentliggjøringsforordningen.

Offentliggjøringsforordningen krever at finansmarkedsdeltakere informerer om hvordan bærekraftsrisiko er integrert i risikovurderinger ved investeringer og i godtgjørelsespolicyen. Finansmarkedsdeltakere skal også ta stilling til bærekraftsvirkninger av investeringsbeslutninger.

 

Retningslinjer for bærekraftsrisiko

Offentliggjøringsforordningen definerer bærekraftsrisiko som en hendelse eller omstendighet (miljømessig, sosial eller styringsmetode) som kan ha en negativ innvirkning på investeringens verdi. BKP arbeider med bærekraft innenfor en ramme som tar hensyn til både god avkastning og akseptabel risiko. Utover dette har BKP ingen retningslinjer knyttet til integrering av bærekraftsrisikoer i vår investeringsbeslutning.

Bærekraftsfaktorer, som definert i offentliggjøringsforordningen, omfatter miljøspørsmål, sosiale spørsmål, personalspørsmål, menneskerettigheter og korrupsjonsbekjempelse. På grunn av manglende etterprøvbar data er det vanskelig å ta hensyn til bærekraftsfaktorer ved investeringer i alle aktiva-klasser p.t. På nåværende tidspunkt tar BKP ikke hensyn til negative konsekvenser av investeringsbeslutninger for bærekraftsfaktorer i henhold til EUs nye regelverk om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon. Vi følger derimot utviklingen i datakvaliteten nøye og vurderer fortløpende om bærekraftsrisiko skal integreres i investeringsbeslutningene.

 

Godtgjørelsespolitikk i forbindelse med integrering av bærekraftsrisikoer

BKP sine ansatte har fastlønn og bærekraftsrisiko er ikke integrert i BKP sine godtgjørelsesordninger.