Om tjenestepensjon

Tjenestepensjon er pensjon du får i tillegg til folketrygd. Når du er medlem i tjenestepensjonsordningen i Bergen kommunale pensjonskasse eller andre offentlige tjenestepensjonsordninger, trekkes det 2 prosent av lønnen din. Dette er med på å finansiere pensjonsutbetalingen når du tar ut alderspensjon, uførepensjon eller etterlattepensjon. Tjenestepensjonsordningen i Bergen kommunale pensjonskasse er dermed både sparing til alderdom og forsikring, dersom du skulle bli for syk til å fortsette arbeidet ditt eller i verste fall gå bort.

Størrelsen på tjenestepensjonen utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved 100 % stilling i  30 år. Pensjonsgrunnlaget er som hovedregel den lønnen man har når man fratrer med alderspensjon eller uførepensjon. Dersom du har vært medlem i offentlige pensjonsordninger i mindre enn 30 år eller har arbeidet deltid, vil pensjonen bli redusert i forhold til full pensjon.

Født før 1954
Hvis du er født i 1953 eller tidligere kan du få en serviceberegning av pensjon på medlemsportalen.

 

Regelendringer i 2018

Født i perioden 1954 – 1958
Stortinget har i juni 2018 vedtatt nye samordningsregler om hvordan alderspensjonen skal samordnes med folketrygd som er opptjent etter 01.01.2011. Inntil videre vil du få en serviceberegning på medlemsportalen som bygger på «gamle» samordningsregler.  Det antas at pensjonsberegningen på medlemsportalen vil ta med de nye samordningsreglene fra årsskiftet 2019/2020.

Født i perioden 1959 – 1962
For deg gis det ingen pensjonsberegning på medlemsportalen. Medlemsportalen er ikke oppdatert med de nye samordningsreglene som er vedtatt av Stortinget og garantiene som er vedtatt i Hovedtariffavtalen, TPO-vedtektene i juni 2018. Pr i dag antas det at medlemsportalen fra årsskiftet 2019/2020 vil ta med nye samordningsregler og garantier i pensjonsberegningen.

Ny offentlig tjenestepensjon fra 01.01.2020 for medlemmer født i 1963 og senere

Er du født mellom 1963 – 1967 gjelder disse reglene

Er du født mellom 1968 – 1970 gjelder disse reglene

Er du født i 1971 eller senere gjelder disse reglene

 

Personvernerklæring

Bergen kommunale pensjonskasse følger bestemmelsene i lov om behandling av personopplysninger med tilhørende forskrifter. Les mer om BKPs personvernerklæring her: