Om tjenestepensjon

Tjenestepensjon er pensjon du får i tillegg til folketrygd. Når du er medlem i tjenestepensjonsordningen i Bergen kommunale pensjonskasse eller andre offentlige tjenestepensjonsordninger, trekkes det 2 prosent av lønnen din. Dette er med på å finansiere pensjonsutbetalingen når du tar ut alderspensjon, uførepensjon eller etterlattepensjon. Tjenestepensjonsordningen i Bergen kommunale pensjonskasse er dermed både sparing til alderdom og forsikring, dersom du skulle bli for syk til å fortsette arbeidet ditt eller i verste fall gå bort.

Størrelsen på tjenestepensjonen utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved 100 % stilling i  30 år. Pensjonsgrunnlaget er som hovedregel den lønnen man har når man fratrer med alderspensjon eller uførepensjon. Dersom du har vært medlem i offentlige pensjonsordninger i mindre enn 30 år eller har arbeidet deltid, vil pensjonen bli redusert i forhold til full pensjon.

Født før 1954
Hvis du er født i 1953 eller tidligere kan du få en serviceberegning av pensjon på medlemsportalen.

 

Regelendringer i 2018

Født i perioden 1954 – 1958
Stortinget har i juni 2018 vedtatt nye samordningsregler om hvordan alderspensjonen skal samordnes med folketrygd som er opptjent etter 01.01.2011. Inntil videre vil du få en serviceberegning på medlemsportalen som bygger på «gamle» samordningsregler.  Det antas at pensjonsberegningen på medlemsportalen vil ta med de nye samordningsreglene fra 2019.

Født i perioden 1959 – 1962
For deg gis det ingen pensjonsberegning på medlemsportalen. Medlemsportalen er ikke oppdatert med de nye samordningsreglene som er vedtatt av Stortinget og garantiene som er vedtatt i Hovedtariffavtalen, TPO-vedtektene i juni 2018. Pr i dag antas det at medlemsportalen fra 2019 vil ta med nye samordningsregler og garantier i pensjonsberegningen.

Ny offentlig tjenestepensjon

Født i 1963 og senere
I mars 2018 ble partene i arbeidslivet enige om en ny offentlig tjenestepensjon for deg som er født i 1963 eller senere. De nye reglene vil gjelde fra 2020. Forslag til nødvendige lovendringer er ikke vedtatt enda og vil bli sendt ut på høring fra høsten 2018. For deg gis det ingen pensjonsberegning på medlemsportalen. Det er foreløpig ingen nærmere tidsplan for når medlemsportalen kan gi en serviceberegning for deg.

Du kan lese mer om avtalen her: Avtale om ny offentlig tjenestepensjon

 

Personvernerklæring

Bergen kommunale pensjonskasse følger bestemmelsene i lov om behandling av personopplysninger med tilhørende forskrifter. Les mer om BKPs personvernerklæring her: