Etiske retningslinjer for Bergen kommunale pensjonskasses investeringsvirksomhet

BKP skal i sin investeringsvirksomhet ta hensyn til etiske forhold i de bedriftene man investerer i. BKP ønsker ikke å bidra til finansiering av virksomheter som enten produserer varer som kan oppfattes som skadelige for omgivelsene eller uetiske eller bedrifter som ikke følger internasjonalt aksepterte standarder for sin forretningsførsel ved at det bryter menneskerettigheter, utnytter barnearbeid eller bidrar til alvorlige miljøødeleggelser. Følgende retningslinjer skal derfor legges til grunn ved valg av selskaper det skal investeres i: Det skal ikke foretas direkte plasseringer i selskap som kan skade pensjonskassens omdømme, herunder i selskaper som driver ulovlig våpenproduksjon eller som utnytter barnearbeid eller på annen måte bryter menneskerettighetene eller som bidrar til alvorlige miljøødeleggelser. Dette skal også så langt som mulig unngås med hensyn til indirekte plasseringer i slike selskaper.

Etisk investeringsprofil

BKP skal ikke investere i selskaper som i sin virksomhet:

  • Tillater barnearbeid.
  • Tillater tvangsarbeid.
  • Bevisst diskriminerer ansatte på grunn av kjønn, rase eller religion.
  • Tillater urimelige arbeidsvilkår, dvs arbeidsforhold som strider mot ILO’s Konvensjon om arbeidsbeskyttelse og arbeidsmiljø.
  • Tillater korrupsjon.
  • I særlig grad forurenser det ytre miljø.
  • BKP har som mål å selge aksjer i selskaper som har en vesentlig del av sine inntekter fra kullbasert virksomhet.

 

Ekskluderingsregler

I alle tilfeller gjelder det at BKP unngår selskaper som:

  • Nylig har blitt dømt for brudd på et eller flere av de overstående kriterier og der selskapet ikke har rettet på forholdene
  • Selskaper der det foreligger berettiget mistanke om systematisk brudd på de etiske kriteriene nevnt over.

 

Handlingsplan ved brudd på reglene

Om det skulle vise seg at et selskap som BKP investerer i bryter et eller flere av de etiske kriteriene, er handlingsplanen følgende: Innledningsvis vurderer man hendelsen og omfanget, samt selskapets tiltak for å rette på problemet. BKP kan også ved behov kontakte selskapet for å få selskapets egne kommentarer for aktivt å påvirke selskapet til å endre sin politikk. Vår endelige beslutning kan resultere i at aksjeposten avhendes

 

Spesielt om eksternt forvaltede fonds

Fondene som ligger i BKP’s portefølje gjennomgås en gang i året. I tilfeller der fondene investerer i selskaper som bryter med våre etiske kriterier, tar BKP kontakt med fondsleverandøren for å få deres kommentarer. Dersom det ikke oppnås enighet, avhendes fondet. Dette gjelder kun aktivt forvaltede fonds.

Skulle indeksfondene inneholde selskap som bryter med de etiske kriteriene, vurderes bare hvorvidt dette er alvorlig nok til at vi avhender fondet eller ikke.

Vedtatt på styremøte den 27. mai 2015