Etiske retningslinjer for Bergen kommunale pensjonskasses investeringsvirksomhet

Formål

De etiske retningslinjene har som formål å sikre at BKP er en ansvarlig investor og eier. BKP skal i sin investeringsvirksomhet ta hensyn til etiske forhold i de bedriftene man investerer i og oppnå så høy risikojustert avkastning som mulig.

 

Bærekraftsrisiko

Bærekraftsrisiko er miljømessige, sosiale eller styringsrelaterte omstendigheter som kan ha en negativ innvirkning på investeringens eller forpliktelsens verdi dersom de skulle inntreffe.

Klimarisiko handler om hvordan de fysiske konsekvensene av klimaendringer vil påvirke natur og samfunn, og hva overgangen til et samfunn med netto null utslipp vil innebære.

 

Investeringsbeslutning

BKP ønsker å investere i selskaper og fond som bidrar positivt til samfunnet ved å ha god bærekraftstenkning og prioriteringer som er positive for miljø og mennesker.

BKP skal i sine investeringsanalyser og beslutningsprosesser inkludere bærekraftsfaktorer som miljømessige, sosiale og arbeidstakerrelaterte forhold, samt forhold som angår menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon.

 

Eierstyring

BKP skal utøve eierskap på en ansvarlig måte. Dette innebærer at BKP søker å påvirke selskaper og forvaltere slik at de fatter beslutninger som er i tråd med BKP sine etiske retningslinjer.

Ekskludering

BKP ønsker ikke å bidra til finansiering av virksomheter som ikke følger internasjonalt aksepterte standarder for sin forretningsførsel ved at det bryter menneskerettigheter, utnytter barnearbeid eller bidrar til alvorlige miljøødeleggelser. Det skal ikke foretas direkte plasseringer i selskap som kan skade pensjonskassens omdømme på grunn av at etiske standarder ikke er fulgt, og det skal så langt som mulig unngås ved indirekte plasseringer i slike selskaper.

 

BKP skal ikke investere i selskaper som i sin virksomhet:

 • Tillater barnearbeid.
 • Tillater tvangsarbeid.
 • Bevisst diskriminerer ansatte på grunn av kjønn, rase eller religion.
 • Tillater urimelige arbeidsvilkår, dvs arbeidsforhold som strider mot ILO’s konvensjon om arbeidsbeskyttelse og arbeidsmiljø.
 • Tillater korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet.
 • Er ansvarlig for alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner.
 • Driver ulovlig våpenproduksjon.
 • I særlig grad forurenser det ytre miljø.
 • Har betydelige inntekter fra kullvirksomhet som ikke er bærekraftig.
 • Nylig har blitt dømt for brudd på et eller flere av de overstående kriterier og der selskapet ikke har rettet på forholdene.
 • Selskaper der det foreligger berettiget mistanke om systematisk brudd på de etiske kriteriene nevnt over.

 

BKP kan etter konkret vurdering ekskludere land og selskaper fra investeringsporteføljen dersom den geopolitiske situasjonen tilsier det.

 

Handlingsplan ved brudd på retningslinjene

Om det skulle vise seg at et selskap som BKP investerer direkte i bryter et eller flere av de etiske kriteriene, er handlingsplanen følgende: Innledningsvis vurderer man hendelsen og omfanget, samt selskapets tiltak for å rette på problemet. BKP kan kontakte selskapet for å få selskapets egne kommentarer for aktivt å påvirke selskapet til å endre sin politikk. Vår endelige beslutning kan resultere i at verdipapiret avhendes.

 

Spesielt om eksternt forvaltede fonds

Fondene som ligger i BKP’s portefølje gjennomgås jevnlig. I tilfeller der fondene investerer i selskaper som bryter med våre etiske kriterier, tar BKP kontakt med fondsleverandøren. Dersom det ikke oppnås enighet, avhendes fondet. Dette gjelder kun aktivt forvaltede fonds.

Skulle indeksfondene inneholde selskap som bryter med de etiske kriteriene, vurderes hvorvidt dette er alvorlig nok til at vi avhender fondet eller ikke.

 

Vedtatt på styremøte den 9. mai 2022