Redegjørelse for kapitalforvaltningsstrategien

 

Beskrivelse av metoder for måling av vesentlige risikoer

Solvenskapitaldekning (SKD)

SKD måler viser i hvilken grad pensjonsinnretningen er i stand til å møte sine forpliktelser gjennom stresstest-scenarioer med fall i verdier. Det regulatoriske minstekravet er 100 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Value at Risk (VaR)

Brukes for å estimere nedside-risiko innenfor et gitt konfidensintervall (KI). Kalkuleres basert på historisk varianse-kovarianse eller Monte Carlo simuleringer. Oppgis gjerne som prosent. For eksempel vil en VaR på 6,4% med KI på 95% bety et tap med 95% sannsynlighet blir mindre enn -6,4%.

 

Systemet for styring og kontroll med risikoene

BKP har organisert sin risikostyring i samsvar med forskrift om pensjonsforetak. Styret har fastsatt finansielle og operative mål for virksomheten og krav til rapportering. Administrerende direktør rapporterer månedlig til styret. Dersom det oppstår situasjoner hvor noen av risikomålene er i fare for å bli overskredet, skal administrerende direktør treffe de nødvendige tiltak for å unngå dette. Tiltakene kan være å redusere beholdningen av risikoaktiva under minimumsgrensen som er angitt i forvaltningsrammene. Tilsvarende kan man overvekte lavrisikoinvesteringene utover maksimalgrensene. I en slik situasjon skal styret varsles straks.

 

Strategisk aktivallokering med hensyn til pensjonsforpliktelsenes art og varighet

BKP sitt langsiktige avkastningsmål er 5,5 %. For å sikre at avkastningen er tilstrekkelig til å dekke garantert rente, må pensjonskassen påta seg risiko. Risikoene kommer  i form av kursrisiko (aksjer), verdiutvikling (eiendom), renterisiko (obligasjoner), valutarisiko (globale aksjer og renter) og likviditetsrisiko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan kapitalforvaltningsstrategien tar hensyn til faktorer knyttet til miljø, sosiale forhold og foretaksstyring (ESG).

Målet til pensjonskassen er å oppnå best mulig risikojustert avkastning, samtidig som forvaltningen tar hensyn til miljø, sosiale forhold og eierstyring (ESG). Ved utvelgelse av nye forvaltere utgjør ESG en betydelig del av vurderingen. Pensjonskassen gjennomgår jevnlig alle posisjoner sammen med ekstern rådgiver. Avdekkes det brudd, iverksettes handlingsplan i samsvar med retningslinjene.