Om avtalefestet pensjon for årskull til og med 1962

Mens man i Bergen kommune har hatt tjenestepensjon for sine ansatte i over 100 år, er AFP etablert etter avtale mellom arbeidslivets parter i 1989.

AFP er en førtidspensjon for arbeidstakere som ønsker å trappe ned før de når aldersgrensen for stillingen sin. Du kan fratre med AFP fra 62 års alder. Du opparbeider rett til AFP gjennom pensjonsordningen hos Bergen Kommune. AFP kan utbetales i perioden fra fylte 62 år til 67 års alder.

Ordningen er ikke en del av tjenestepensjonen, men en ytelse som Bergen kommunale pensjonskasse utbetaler på vegne av Bergen kommune.

AFP har to ulike beregningsregler.

Hvis du mottar AFP i perioden du er 62 – 64 år vil AFP bli beregnet på grunnlag av opptjeningen du har i folketrygden (NAV), med et AFP-tillegg på kr 20.400 pr år.

Etter fylte 65 år, kan du få AFP etter opptjening i tjenestepensjonsordningen dersom denne pensjonsberegningen er gunstigere enn det du har opptjent i folketrygden. Tjenestepensjonsordningen vil gi deg høyeste beløp.

Du kan også inngå avtale med arbeidsgiver om inntektsredusert AFP. Du kan få en avtale om å redusere arbeidstiden og få delvis AFP. Som nevnt er det NAV som beregner delpensjonen.

Det er viktig å merke seg at dersom man mottar AFP, kan man tjene veldig lite ved siden av.

Tjenestepensjonsberegnet AFP har andre regler for inntekt i tillegg til pensjon enn det som gjelder for folketrygdberegnet AFP. AFP og inntekt.

Hvis du har inntekt i tillegg til at du mottar AFP fra Bergen kommunale pensjonskasse, har du i henhold til SGS 2020 meldeplikt til Bergen kommunale pensjonskasse. Innholdet i meldeplikten er at du må melde fra skriftlig om inntekt direkte til Bergen kommunale pensjonskasse. Du må kjenne til regelverket for når du må melde fra om inntekt til Bergen kommunale pensjonskasse, og du må sette deg inn i regelverket for hvor mye du kan tjene uten at det går ut over pensjonen du mottar fra Bergen kommunale pensjonskasse.

Nye regler for deg som er født i 1963 og senere

I pensjonsavtalen av 3. mars 2018 ble det avtalt en ny AFP-ordning i offentlig sektor. Det fremgår av avtalen at AFP skal være en livsvarig pensjon som kommer i tillegg til tjenestepensjon og pensjon fra folketrygden.

Det er foreløpig ikke vedtatt endelige regler for den nye offentlige AFP-ordningen. Du vil få mer informasjon om dette når reglene er vedtatt.

Slik søker du AFP:

Logg inn i Medlemsportalen for å søke elektronisk.

Meld fra til arbeidsgiveren din om at du vil gå av med pensjon i god tid før pensjonering. Du kan søke om pensjon 3 måneder før du skal gå av. Når du søker via medlemsportalen sender arbeidsgiver inn arbeidsgivererklæring elektronisk.

 

 

Du kan også sende inn skjema per post:

Søknad om pensjon – egenerklæring

Søknad om pensjon – Arbeidsgivererklæring

Lenke til SGS 2020