Om etterlattepensjon

Etterlattepensjon – ektefellepensjon

Som medlem i pensjonskassen, vil gjenlevende ektefelle, gjenlevende registrert partner og barn ha rett til etterlattepensjon.

Samboere har ikke rett til ektefellepensjon. Fraskilt ektefelle kan ha rett til ektefellepensjon. Ved dødsfall som inntrer innen ett år etter innmelding eller ekteskapsinngåelse og som skyldes sykdom som medlemmet led av eller hadde symptomer på ved tilsettingen eller ekteskapsinngåelsen, har man ikke rett til ektefellepensjon. Dette gjelder dersom en av ektefellene må antas å ha kjent til sykdommen ved innmeldingen eller ekteskapsinngåelsen. Dette følger av Hovedtariffavtalen.

Pensjonens størrelse avhenger av når medlemmet ble innmeldt og ektefellens alder.

Dersom gjenlevende ektefelle/registrert partner er født etter 1. juli 1950, får gjenlevende 9 prosent av pensjonsgrunnlaget til avdøde. Pensjonen blir utbetalt uavhengig av om gjenlevende har egen inntekt, men opphører ved gjengifte.

Ble avdøde innmeldt i tjenestepensjonsordningen før 1. januar 2001 og gjenlevende er født før 1. juli 1950, vil full ektefellepensjon utgjøre 39,6 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag. Pensjonen kan bli redusert om gjenlevende har egen inntekt.

Ektefeller etter medlemmer som er innmeldt i offentlige tjenestepensjonsordninger før 1. oktober 1976, får pensjonen beregnet etter 39,6 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag, men den blir ikke redusert for egen inntekt.

Etterlattepensjon – barnepensjon

Dersom du skulle falle fra og etterlate deg barn under 20 år, får disse rett til barnepensjon fra tjenestepensjonsordningen.

Hvert av barna får 15 prosent av den lønnen medlemmet hadde da vedkommende døde – frem til barnet er 20 år.

Før 1. januar 2001, var det andre regler for barnepensjon. Du kan lese om dette i vedtektenes § 10-1.