Om etterlattepensjon

Etterlattepensjon – ektefellepensjon

Som medlem i pensjonskassen, vil gjenlevende ektefelle, gjenlevende registrert partner og barn ha rett til etterlattepensjon.

Samboere har ikke rett til ektefellepensjon. Fraskilt ektefelle kan ha rett til ektefellepensjon. Ved dødsfall som inntrer innen ett år etter innmelding eller ekteskapsinngåelse og som skyldes sykdom som medlemmet led av eller hadde symptomer på ved tilsettingen eller ekteskapsinngåelsen, har man ikke rett til ektefellepensjon. Dette gjelder dersom en av ektefellene må antas å ha kjent til sykdommen ved innmeldingen eller ekteskapsinngåelsen. Dette følger av SGS 2020.

Ektefellepensjon blir enten nettoberegnet eller bruttoberegnet.

Nettoberegnet ektefellepensjon betyr at pensjonen ikke skal samordnes med ytelser fra folketrygden eller andre pensjonsordninger. Det skal heller ikke tas hensyn til inntekten til den gjenlevende. Full årlig nettoberegnet ektefellepensjon utgjør 9 prosent av pensjonsgrunnlaget til den avdøde.

Pensjonens størrelse avhenger av når medlemmet ble innmeldt og ektefellens alder.

Bruttoberegnet ektefellepensjon er 39,6 % av pensjonsgrunnlaget til den avdøde. Bruttoberegnet ektefellepensjon skal ytes når gjenlevende ektefelle:

  • Er født før 1. juli 1950 og avdøde ektefelle ble medlem første gang før 1. juli 2000
  • Inngikk ekteskapet før 1. januar 2010, er født før 1. januar 1955 og avdøde ektefelle ble medlem første gang før 1. januar 1976.

Bruttoberegnet ektefellepensjon blir alltid samordnet med folketrygdens ytelser. I noen tilfeller vil også bruttoberegnet ektefellepensjon bli justert i forhold til ektefelles inntekt ved siden av pensjonen.

Ektefellepensjon opphører ved inngåelse av nytt ekteskap.

Etterlattepensjon – barnepensjon

Dersom du skulle falle fra og etterlate deg barn under 20 år, får disse rett til barnepensjon fra tjenestepensjonsordningen.

Hvert av barna får 15 prosent av den lønnen medlemmet hadde da vedkommende døde – frem til barnet er 20 år.