Informasjon om pensjonsordningen

 

Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) ble opprettet 1. januar 1907. Pensjonskassens formål er å yte pensjoner til medlemmene og andre pensjonsberettigede etter regelverket. Pensjonskassen er en selvstendig juridisk enhet og er underlagt det samme regelverk som gjelder for finans- og forsikringsbransjen. Pensjonskassen står under tilsyn av Finanstilsynet.

Pensjonskassen yter offentlig tjenestepensjon med rettigheter og plikter i samsvar med Sentral generell særavtale (SGS 2020). SGS 2020 er en særavtale som er inngått med hjemmel i hovedavtalen del A § 4-3, i tråd med tariffavtalen. Eventuelle endringer i regelverket blir fremforhandlet av partene i tariffavtalen.

Pensjonsordningen gir garanterte rettigheter etter særavtalen og er uten investeringsvalg. I denne ordningen fastsettes pensjonene i hovedsak som etter lov om Statens pensjonskasse.

Pensjonskassen er med i overføringsavtalen. Medlemstid i andre offentlige tjenestepensjonsordninger skal medtas når din pensjon beregnes.

Utbetaling av pensjoner er ikke tidsbegrenset. Utbetaling skjer når vilkår er oppfylt; for eksempel ved aldersgrense, uførhet og hvis etterlatte rettigheter inntrer.

Premieinnbetaling fra medlemmene er 2 % av brutto lønn.

På våre nettsider finner du mer informasjon om regelverket, ytelser, medlemskap og pensjonskalkulator.

 

Godtgjørelsesordninger

Alle ansatte i BKP har fast lønn. Ingen i ledelse eller andre har resultatbasert/variabel lønn.

 

Hvordan kapitalforvaltningsstrategien tar hensyn til faktorer knyttet til miljø, sosiale forhold og foretaksstyring (ESG).

Du finner redegjørelse for kapitalforvaltningsstrategien på vår nettside. Målet til pensjonskassen er å oppnå best mulig risikojustert avkastning, samtidig som forvaltningen tar hensyn til miljø, sosiale forhold og eierstyring (ESG). Ved utvelgelse av nye forvaltere utgjør ESG en betydelig del av vurderingen. Pensjonskassen gjennomgår jevnlig alle posisjoner sammen med ekstern rådgiver. Avdekkes det brudd, iverksettes handlingsplan i samsvar med retningslinjene.