Om alderspensjon

Det er aldersgrensen for stillingen din som avgjør når du kan få alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen som medlem i Bergen kommunale pensjonskasse.

Ved nådd aldersgrense, har du plikt til å fratre stillingen og rett til å ta ut alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen. Alle får rett til alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen etter fylte 67 år.

Du må også ta ut alderspensjon fra folketrygden (NAV) for å få alderspensjon fra Bergen kommunale pensjonskasse fra du er 67 år.

De fleste stillinger har 70 års aldersgrense, og du har rett til å stå i stillingen til nådd aldersgrense.

Mange har særaldersgrense og da er aldersgrensen 65 år eller 60 år.

Dersom du ved oppnådd aldersgrense ikke har 30 års medlemskap i pensjonskassen, har du rett til å fortsette i stillingen frem til du fyller 67 år.

Har du særaldersgrense, kan du fratre med alderspensjon tre år før aldersgrensen dersom summen av alderen din og årene du har vært medlem av offentlige tjenestepensjonsordninger, er 85 år eller mer. Er aldersgrensen for stillingen din 65 år og du har vært medlem av pensjonskassen i 23 år, kan du fratre med alderspensjon når du er 62 år. Du får imidlertid større pensjon dersom du fortsetter i stillingen og opparbeider deg flere år med medlemskap.

Dersom du velger å fortsetter å jobbe på ordinære lønnsvilkår (ikke pensjonistlønn) etter at du er fylt 67 år, er det viktig å være oppmerksom på at dette kan påvirke den totale pensjonsutbetalingen du får fra tjenestepensjonsordningen på en negativ måte. Dette gjelder også hvis du meldes ut av ordningen, for så å meldes inn igjen i en kortere eller lengre periode. Vi anbefaler deg å kontakte Bergen kommunale pensjonskasse for å få nærmere informasjon hvis det aktuelt for deg å jobbe etter fylte 67 år.

Hvis du har inntekt i tillegg til at du mottar alderspensjon fra Bergen kommunale pensjonskasse, har du i henhold til Hovedtariffavtalen meldeplikt til Bergen kommunale pensjonskasse. Innholdet i meldeplikten er at du må melde fra skriftlig om inntekt direkte til Bergen kommunale pensjonskasse. Du må kjenne til regelverket for når du må melde fra om inntekt til Bergen kommunale pensjonskasse, og du må sette deg inn i regelverket for hvor mye du kan tjene uten at det går ut over alderspensjonen du mottar fra Bergen kommunale pensjonskasse.

Alderspensjonister kan engasjeres på pensjonistvilkår etter avtale med sin arbeidsgiver. Arbeid på slike vilkår betyr ikke noe for alderspensjonen fra Bergen kommunale pensjonskasse og gir heller ikke rett til medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning. Informasjon om og muligheter for arbeid etter vilkårene i ordningen er det arbeidsgiver som besvarer.

Alderspensjonen fra Bergen kommunale pensjonskasse samordnes med alderspensjon fra folketrygden (NAV) fra fylte 67 år. Folketrygden blir alltid utbetalt i sin helhet, og tjenestepensjonen blir redusert med et samordningsfradrag.

Hvis man har valgt å ta ut alderspensjonen sin fra folketrygden (NAV) før fylte 67 år, skal ikke tjenestepensjonsordningen kompensere for tidlig uttak av alderspensjon fra folketrygden(NAV) og man vil i slike situasjoner få en samlet alderspensjon som er lavere enn 66 %.

 

Alderspensjon og AFP født 1962 og tidligere

 

Alderspensjon født 1963 og senere

 

 

 

 

Slik søker du alderspensjon:

Logg inn i Medlemsportalen for å søke elektronisk.

Du kan også sende inn skjema per post: Søknad om alderspensjon – Egenerklæring

 

Meld fra til arbeidsgiveren din om at du vil gå av med pensjon i god tid før pensjonering. Arbeidsgiver må sende inn arbeidsgivererklæring til oss, helst tre måneder før du skal gå av

Søknad om pensjon – Arbeidsgivererklæring