Oppsatt pensjon

Personer med tidligere medlemskap i Bergen kommunale pensjonskasse som har medlemstid kan ha «oppsatt rett» til:

Alderspensjon, hvis du er født i 1962 eller tidligere og har medlemstid på minst 3 år og har oppnådd aldersgrensen for stillingen din, eller er fylt 67 år.

Alderspensjon, hvis du er født i 1963 eller senere

  • og har medlemstid på minst 3 år før 01.01.2020 kan alderspensjonen tidligst tas ut fra måneden etter fylte 62 år
  • og slutter i medlemspliktig stilling før du er 62 år og har 1 år samlet tjenestetid eller mer i offentlig tjenestepensjonsordning, får du en oppsatt rett fra påslagsordningen. Det betyr at du i fremtiden har rett til å ta ut alderspensjon fra din oppsparte pensjonsbeholdning (tidligst fra fylte 62 år).

Uførepensjon, og har medlemstid på minst 3 år og du mottar uføretrygd fra folketrygden (NAV). I tidsperioden du mottar arbeidsavklaringspenger har du ikke rett til uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning.

Du har ikke rett til en oppsatt pensjon hvis du fortsatt jobber i en stilling som gir rett til medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning.

Også tidligere medlemmers etterlatte kan ha rett til ektefellepensjon og barnepensjon hvis avdøde hadde medlemstid på minst 3 år.

Hvis du har vært medlem av en annen offentlig tjenestepensjonsordning er det en egen Overføringsavtale (OFA) som sikrer at du får med deg opptjeningstid fra de ulike ordningene når pensjonen din skal beregnes.

Du søker om pensjon hos den tjenestepensjonsordningen du sist var medlem av.

Hvis Bergen kommunale pensjonskasse er din siste offentlige tjenestepensjonsordning, søker du om pensjon hos oss ved å logge deg på «Medlemsportalen» og sende inn aktuelle søknad om pensjon. Ved søknad om etterlattepensjoner finner du søknadskjema her.

 

 

 

 

Lenke til SGS 2020

 

Logg inn i Medlemsportalen for å søke alderspensjon eller uførepensjon.