Gode resultater i 2019

 

BKP leverte en verdijustert avkastning på 9,2 % og en bokført avkastning på 3,8 %. Den gode avkastningen skyldes for en stor del aksjeinvesteringene i porteføljen.

Alle de viktige børsindeksene gikk i pluss i løpet av året. Oslo Børs indeks steg med 16,5 %, mens verdensindeksen steg med 25,8 %.

 

 

 

BKP har gjennom en årrekke oppnådd avkastning langt utover risikofri rente, og ved utgangen av 2019 har det bygget seg opp en betydelig meravkastning sammenlignet med risikofri rente. Styret i BKP har vedtatt et langsiktig avkastningsmål på 4,5 %. Dette målet ble justert ned fra 5,5 % i løpet av 2019. Figuren nedenfor viser at strategien har fungert godt i de rådende markedsforhold. Både det langsiktige avkastningsmålet og oppnådd avkastning ligger betydelig over risikofri rente (ST1X).

 

 

Corona viruset 2020

I løpet av februar 2020 ble nyhetsbildet i større og større grad preget av spredningen Covid – 19 viruset. Dette startet i Kina, men spredte seg raskt til store deler av verden. Vi er nå i en situasjon der alle påvirkes av dette.

BKP har etablert detaljerte beredskapsplaner som sikrer operasjonell drift slik at medlemmer, pensjonister og samarbeidspartnere skal bli betjent på best mulig måte.

Kapitalmarkedene har blitt hardt rammet av viruset.

BKP har retningslinjer for hvordan store bevegelser i kapitalmarkedene behandles for å unngå at soliditeten settes i fare.