Året 2022

I 2022 har det vært to hovedfaktorer som har preget den globale økonomien. For det første har koronatiltakene gradvis blitt avviklet og smitteverntiltakene har blitt opphevet. For det andre har det vært en markant økning i priser på varer og tjenester, spesielt innen energisektoren. Den overraskende høye og vedvarende inflasjonen har blitt møtt med kraftige pengepolitiske tiltak, hovedsakelig gjennom gjentatte rentehevinger. I Norge har vi opplevd hele 6 rentehevinger i løpet av året og styringsrenten økte fra 0,50 % til 2,75 %.

Den høye inflasjonen globalt, etterfulgt av renteøkningene, har hatt store konsekvenser for de internasjonale kapitalmarkedene. For eksempel har den globale verdensindeksen, MSCI World, hatt en negativ trend gjennom hele året. Det samme har vært tilfellet i det globale obligasjonsmarkedet, representert ved Bloomberg Global Aggregate Total Return Index som har falt rundt 13 % ved utgangen av 2022. Dow Jones-børsindeksen var ned hele 20 % i september, men fikk så et kraftig løft i løpet av 3. kvartal. Rallyet skjedde som følge av et håp i markedet om at amerikanske Federal Reserve skulle reversere den pengepolitiske strategien. Den oljetunge Oslo Børs har vært positiv i flere perioder. Dette skyldes at den viktigste aksjen, Equinor, endte 48 % opp for 2022. Oslo Børs endte året med en nedgang på 1 %.

I januar 2023 opplevde Norge en inflasjon på hele 7 % målt ved 12-måneders vekst i KPI. Dette kan indikere at rentetoppen ennå ikke er nådd.

 

BKP har også blitt berørt av forholdene i verdens kapitalmarkeder. Verst har det gått utover våre globale aksjefonds og globale obligasjonsfonds. Pensjonskassen hadde ved årets begynnelse en bufferkapital på NOK 5,8 mrd. Solvenskapitaldekningen har vært på betryggende nivå gjennom hele året. Dette har gjort oss i stand til å holde fast ved vår strategi gjennom den turbulente tiden. Denne strategien har fungert godt i en årrekke. Porteføljen har levert avkastning langt utover risikofri rente samtidig som det langsiktige avkastningsmålet har vært realistisk og oppnåelig.